Deelsessies

Serious Game
Let op! Het is de bedoeling dat iedereen aan het einde van de dag  heeft deelgenomen aan de Serious Game. Kies deze dus óf in de ochtend óf in de middag.

Het dagdeel waar jouw keuze voor de Serious Game op valt, staat dan direct en automatisch een tweede keuze niet toe. Dit komt omdat de Serious Game qua tijd gelijk staat aan het volgen van twee deelsessies. 

Door zelf aan de slag te gaan is het het ultieme 'leren door doen!'. Niet eindeloos praten, maar zien, doen en ervaren. Door jouw eigen rol binnen deze problematiek los te laten, en bijvoorbeeld op de stoel van een andere partij te gaan zitten of in een andere rol te kruipen, ervaar je het vraagstuk vanuit een ander perspectief. Je verdiept je in de ander en ziet waarom anderen doen zoals ze doen. Dit leidt tot verrassende, nieuwe inzichten.

Voor deze sessie hebben we Kees Mulder (fictief) vormgegeven. Er gebeurt van alles met Kees en de missie is om met het netwerk de beste zorg voor Kees leveren en bijdragen aan zijn kwaliteit van leven. Kees heeft een aantal behoeften, meer geredeneerd vanuit hem dan vanuit zorg. Het doel is in deze behoeften te voorzien. Haal je het binnen de tijd, op een goede manier, krijg je een puzzelstukje. In totaal zijn er zes puzzelstukken te verdienen. Als alle puzzelstukken een hele puzzel vormen, is daar een blije Kees op te zien. Het team dat als eerste de puzzel heeft, luidt de bel.

We lichten op 14 mei eerst uitgebreid toe wat we van je verwachten.

'Jouw cliënt, onze held' 
De Rotterdamse wijken zijn een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Mensen uit alle lagen van de bevolking, vanuit verschillende sociale en culturele achtergronden, religies en levenssituaties leven met elkaar samen. Zowel stabiele buurtbewoners als kwetsbare buurtbewoners die begeleid worden door verschillende zorgpartijen. In de Buurtsteunpunten van het Leger des Heils komen mensen vanuit deze verschillende contexten samen. Elke persoon is een bezoeker en iedereen is gelijkwaardig. Op deze plekken ontstaat verbinding waarbij men in kwetsbaarheid elkaars kracht wordt.

Wat gebeurt er als deze verbinding ontstaat en hoe wordt jouw client onze held? Wij nemen je graag mee in deze reis.

's Heeren Loo: Gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten, het netwerk en zorgverleners om de behoeften en wensen van cliënten centraal te stellen. 
Met de behoefte van cliënten als uitgangspunt gaan we in deze workshop gezamenlijk verkennen hoe we gelijkwaardig(er) kunnen samenwerken. Hoe kunnen cliënten, verwanten, vrijwilligers en begeleiders met elkaar samenwerken om gezamenlijk bij te dragen aan het goede leven van cliënten?  Stap in de rol van een ander en ervaar wat dit voor iedereen betekent. Zo verkennen we samen wat is er nodig om deze samenwerking goed te laten verlopen. Ervaar en leer!

Academie patiënt en mantelzorger 
Geïnspireerd door het succes van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger in Maastrichts UMC+, werken formele en informele zorgpartners in de Bossche regio samen om een vergelijkbaar initiatief op te zetten. Onze regio onderscheidt zich door de unieke samenwerking met het sociale domein, waardoor we niet alleen de medische zorg verbeteren, maar ook de ondersteuning vanuit het bredere sociaal-maatschappelijke perspectief normaliseren. .

We ondersteunen de patiënt en mantelzorger om actief deel te nemen aan hun zorg en welzijn. We helpen hen bij het zelfstandig uitvoeren van zelfmanagementtaken op een passende en veilige manier, maximale ondersteuning bij het aanleren van eenvoudige zorgtaken, het gebruik van digitale zorgapps en het aanmoedigen van gezondheidsveranderingen. We vergroten het gezondheidswelzijn, voorkomen of verminderen van thuiszorgaanvragen, verkorten ziekenhuisopnamen, verlichting werkdruk voor professionals, en maken duurzaam gebruik van middelen. Dit alles doen we in samenwerking met Stichting KOMPAZ Nederland: Kenniscentrum voor Ondersteuning van Mantelzorgers en Patiënten/cliënten bij het Aanleren van Zelfmanagement. Stichting KOMPAZ Nederland helpt zorgregio's bij de inrichting van passende zelfmanagementondersteuning voor hun patiënten, cliënten en mantelzorgers en voorkomt dubbel ontwikkelwerk. Het ondersteunen van eigen regie doen we namelijk samen

De familie als je klant; wat betekent dat voor je dagelijks handelen? 
De familie als klant betekent echt kijken, denken en handelen vanuit een ander perspectief of paradigma. Vaak denken we dat we dat allemaal al doen, maar is dat echt zo?

Lectoren uit het lectorenplatform Informele Zorg verzorgen deze workshop waarbij verschillende projecten, best practices en casuistieken uitgangspunt zijn om het gesprek aan te gaan.

Informele respijtzorg; hoe speel je in op een veranderende gezinssituatie? 
Bij Markant, centrum voor Mantelzorg in Amsterdam, wordt  informele respijtzorg geboden. Dit is vervangende zorg in de thuissituatie die wordt geboden door vrijwilligers. Coördinatoren van Markant werken met veel verschillende partijen en mensen samen. In deze sessie wordt ingegaan op de timing bij respijtzorg. Welk instrument zet je wanneer in? Om aan te sluiten bij de behoefte van mantelzorgers is meer nodig dan het "opdreunen" van het aanbod aan diensten en middelen. Aan de hand van een casus wordt besproken hoe een organisatie kan inspelen op veranderende situaties en de dynamiek binnen een gezinssituatie. Wat zijn onze gezamelijke ervaringen? Wat werkt wel en wat werkt niet?

LaefHoês America: uniek, eigenlijk normaal, maar niet vanzelfsprekend 
In Horst-America (2200 inwoners) staat ’t LaefHoês (Leefhuis), waarin professionele zorgfuncties en maatschappelijke initiatieven samen komen. Als in 2011 het dorp niet opgestaan was, was dat er allemaal niet geweest. Maar hoe doe je dat; als gemeenschap een plek realiseren waar informele en formele zorg met elkaar verbonden worden? Hoe laat je 80 vrijwilligers samenwerken met zorgprofessionals? En hoe zorg je ervoor dat je, onder andere met de oprichting van een vitaliteitscoöperatie, verder groeit in de richting van een levensloopbestendig dorp? Ik vertel graag ons verhaal maar ben ook benieuwd welke tips jullie nog hebben. Sneak Preview: Filmpje en LaefHoes

Logeerbed Den Bosch ter ontlasting van mantelzorgers, toegang zonder WMO indiciatie!!
Vrijwel elke mantelzorger krijgt ermee te maken: vermoeidheid, een overvolle agenda, en de dringende behoefte aan rust. Hiervoor biedt de gemeente 's-Hertogenbosch als proef voor een half een logeerbed aan op 2 locaties van zorginstelling Van Neynsel. 
Deze logeermogelijkheid biedt mantelzorgers de broodnodige rust en ontlasting voor henzelf en hun naasten, en dit alles zonder de vereiste van een WMO-indicatie. In plaats daarvan wordt de toegang verleend door mantelzorgondersteuning vanuit het welzijnswerk.

Odensehuizen: samenspel tussen vrijwilligers, zorgprofessionals en de gemeente
Binnen de dementiezorg neemt het Odensehuis een speciale plek in. Odensehuizen zijn burgerinitiatieven die zich onderscheiden door kernwaarden als eigen regie en gelijkwaardigheid. Laagdrempelige ontmoetingsplekken in een dementievriendelijke buurt zijn belangrijk voor het toenemend aantal mensen met dementie. Een succesvol samenspel tussen vrijwilligers, zorgprofessionals en de gemeente is een voorwaarde voor een goedlopend Odensehuis. In de workshop gaan we aan de hand van stellingen in gesprek over de positieve en negatieve kanten van dit samenspel.

Ondersteunende gemeenschappen: cruciale rol van vrijwilligers en buurtbewoners
ContourdeTwern versterkt op een laagdrempelige manier de sociale en mentale veerkracht van de buurt. Dit doen zij voornamelijk in gemeenten in Noord-Brabant met 500 medewerkers en 5.000 vrijwilligers vanuit het sociaal werk. In deze workshop staan de praktijkvoorbeelden centraal bij het vormen van ondersteunende gemeenschappen, het belang van gemeenschapszin en de positieve impact die dit kan hebben op het welzijn van ouderen. De worshop wordt verzorgd door Sule Kaplan, sociaal werker met aandachtsgebied ouderen, en Evy van den Boogaart, projectleider Fijn Thuis gesprekken en vakmanschap thema ouderen. Zij delen hun ervaringen, als voorbeelden die het belang benadrukken van gemeenschapszin en de positieve impact die dit kan hebben op het welzijn van ouderen.

Praktisch verbinden in de wijk, hoe doen we dat samen?
Om vanuit de formele zorg in de wijk de juiste weg naar de informele zorg te vinden, is niet altijd gemakkelijk. Hoe weet een professional uit de formele zorg bij welke medewerker van mantelzorgondersteuning, welzijnswerk, vrijwilligerswerk of voorziening(en) van de gemeente hij of zij aan het goede adres is met een specifieke vraag voor ondersteuning, advies of begeleiding van inwoners? En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Sinds 2018 organiseert het Knooppunt Informele Zorg samen met huisartsenpraktijken bijeenkomsten in wijken in de Westelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg), om dicht bij de inwoners een praktische verbinding te maken tussen formele en informele zorg. Nu, 6 jaar verder, is deze wijkgerichte aanpak samen met tal van huisartsenpraktijken in een groot aantal wijken succesvol geïmplementeerd.

Samen 'Er zijn' in de laatste levensfase (Ochtend)
In de palliatieve terminale zorg is het samenspel van mantelzorgers, vrijwilligers en beroepsmatige zorgverleners al vele jaren heel gewoon. In thuissituaties en Bijna-Thuis-Huizen werken vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers dagelijks samen. Stadshospice Utrecht bijvoorbeeld verleent hospicezorg en biedt ondersteuning thuis. Directeur Joke Perk en gespecialiseerd verpleegkundige Ben Bervens van samenwerkingspartner Careyn delen hun visie en gezamenlijke ervaringen. Zij gaan hierover graag met u in gesprek.

Samen 'Er zijn' in de laatste levensfase (Middag)
In de palliatieve terminale zorg is het samenspel van mantelzorgers, vrijwilligers en beroepsmatige zorgverleners al vele jaren heel gewoon. In thuissituaties en Bijna-Thuis-Huizen werken vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers dagelijks samen. De Mantelmeeuw in Woerden bijvoorbeeld verleent hospicezorg, biedt ondersteuning thuis en werkt nauw samen met een logeerhuis. Directeur van beide organisaties, Mirjam Bijlenga, en verpleegkundige Lijdi Hoogenboom van samenwerkingspartner Palliatieve Thuiszorg Jasmijn delen hun visie en gezamenlijke ervaringen. Zij gaan hierover graag met u in gesprek.

Samen Drempels over: Naar versterkte netwerken 
De wereld van ouderen wordt kleiner naarmate zij meer aangewezen raken op hun mantelzorger(s) en zorgprofessionals. Ouderen in Huizen geven aan dat zij de wens hebben om netwerken te (re)activeren maar dat zij ook – bewust of onbewust – allerlei drempels ervaren om ‘er zelf wat van te maken’. Hoe deze drempels te overkomen? In ‘Samen Drempels over’ ontwerpen, ontwikkelen en testen ouderen en vrijwilligers samen een aanpak en middelen voor het (re)activeren van netwerken. In deze sessie geven we inzicht in de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek en testen we met de aanwezigen enkele middelen die helpen bij het (re)activeren van netwerken voor ouderen. Dit project is tot stand gekomen met steun van het Agis Innovatiefonds.

Samenwerken informele zorg en Jeugdzorg 
In Utrecht werken de buurtteams Jeugd & Gezin, aanvullende jeugdzorg (KOOS Utrecht en Spoor030) samen met het NIZU (Netwerk informele zorg Utrecht) door middel van de inzet van Ambassadeurs Informele Zorg Jeugd. Deze NIZU jeugd- ambassadeurs sluiten aan bij wachtlijst overleggen, casuïstiek besprekingen en jeugd-netwerken zoals Kansrijke Start. Het doel is dat vragen op de juiste plek terecht komen en er meer gebruik gemaakt wordt van de potentie van informele ondersteuning.

In deze workshop vertellen we over onze doelen en werkwijze, en hopen we andere partijen te informeren en inspireren naar een soortgelijke samenwerking

Succesvolle samenwerking met formele oncologische zorg in het ziekenhuis
De diagnose en vervolgens de behandeling van kanker brengt veel bij patiënten en hun dierbaren teweeg.  In het ziekenhuis is er vooral aandacht voor de behandeling van kanker en de formele psychosociale begeleiding en/of behandeling. Echter is er niet altijd tijd voor laagdrempelige informele ondersteuning door de formele zorgverleners. Ruim 20 ziekenhuizen werken samen met IPSO centra voor leven met en na kanker om deze ondersteuning door getrainde vrijwilligers aan te bieden. Zowel patiënten, hun naasten en de formele zorgverleners zijn hier ontzettend blij mee.  

In deze workshop vertellen we je graag hoe deze ondersteuning eruitziet en wat de toegevoegde waarde is voor het ziekenhuis.

Verbinding met de zorgakkoorden
Op lokaal en regionaal niveau zijn allerlei verschillende actoren druk bezig met uitvoering geven aan het IZA en GALA. De verbinding tussen het medisch (formele zorg) en sociaal domein (o.a. informele zorgpartijen) is een erg belangrijke factor hierbij. Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat de akkoorden ook een vliegwiel zijn bij de samenwerking tussen de informele en formele zorg?

Voel je thuis in de Thuiskamers van Het Hogeland!
In de Thuiskamers in het Hogeland werken we met drie ‘eenvoudige’ principes - de mens centraal, positief welbevinden en de kracht van betekenis. Er zijn inmiddels 26 thuiskamers. De Thuiskamer is een activiteit bedoeld voor volwassenen van alle leeftijden. In de praktijk komen er veel ‘plussers’ op af. Formele partijen waaronder zorg zijn betrokken als doorverwijzers en meedenkers maar niet in de praktische uitvoer. Het is informeel. Door het samenspel tussen vrijwilligers en deelnemers (samen ‘meedoeners’) is iedere Thuiskamer daardoor een unieke plek waarin je je thuis kunt voelen. Kom eens langs!

Welzijnscoalitie Delfshaven (Ochtend)
Zorginstellingen en buurtorganisaties hebben eigen werelden. Voor kwetsbare bewoners zijn die beide van belang. In Delfshaven hebben tientallen buurtpartijen zich in netwerken verbonden, die steun en stem krijgen in de Welzijnscoalitie. Zorgvrijstaat is één van de organisaties die al tien jaar experimenteert met 'zorg meer van mensen maken' en de mentale veerkracht van bewoners stimuleert. Team Toekomst weet kinderen in lastige situaties goed te bereiken. Het dreigende Rotterdamse zorginfarct drijft beide werelden naar elkaar. Hoe scheppen we ruimte voor 'het beste uit twee werelden? Welke hobbels komen we onderweg tegen en hoe kunnen we die nemen? Een eerlijke workshop van de initiatiefnemers Bram Dingemanse, Saïda Ouarirou en Alexander Hogendoorn over spanning in samenwerking en schuring die glans brengt.

Welzijnscoalitie Delfshaven (Middag)
Zorginstellingen en buurtorganisaties hebben eigen werelden. Voor kwetsbare bewoners zijn die beide van belang. In Delfshaven hebben tientallen buurtpartijen zich in netwerken verbonden, die steun en stem krijgen in de Welzijnscoalitie. Team Toekomst is één van de organisaties en weet kinderen in lastige situaties goed te bereiken. Hoe scheppen we ruimte voor 'het beste uit twee werelden? Welke hobbels komen we onderweg tegen en hoe kunnen we die nemen? Een eerlijke workshop van de initiatiefnemers Bram Dingemanse en Saïda Ouarirou over spanning in samenwerking en schuring die glans brengt.

Zorgen uit het hart 
Bij samen zorgen is het samenbrengen van mensen die van belang zijn voor de persoon waar het om gaat meer dan een combinatie van formele en informele zorg. In Tiel zijn sleutelpersonen en vrijwilligers bij elkaar gekomen om samen met beroepskrachten uit zorg en welzijn te bespreken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hier overstijgt samen zorgen diversiteit en worden vooral de krachten benut, vanuit cultureel, maatschappelijk en persoonlijk perspectief. Verbinders uit de Molukse en Marokkaanse gemeenschap, delen samen met medewerkers uit zorg en welzijn hun ervaringen over samen zorgen met u in deze workshop.